Me oleme paigutanud sinu arvutisse küpsised, mis aitavad teha seda kodulehte paremaks. Sa võid oma küpsiste sätteid igal ajal muuta. Vastasel juhul me eeldame, et sulle sobib jätkata.

BAILSMAN PORTAALI KASUTUSTINGIMUSED

Kehtivad alates 17.08.2021

 1. Mõisted

  Käesolevates kasutustingimustes kasutatakse suurealgustähega kirjutatud sõnu ja mõisteid alljärgnevas tähenduses:

  1. Garantiikiri tähendab Portaalipidaja kui garantiiandja poolt väljastatud garantiikirja Üürilepingust tulenevate Üürniku maksekohustuste tagamiseks.
  2. Garantiikutse tähendab Üürileandja poolt Portaali kaudu Üürnikule esitatud päringut Garantiikirja taotlemiseks Üürniku poolt.
  3. Garantiileping tähendab Portaalipidaja ja Üürniku vahelist lepingut Garantiikirja väljaandmiseks.
  4. Isikuandmete kaitse regulatsioon tähendab Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadust ja isikuandmete kaitse üldmäärust (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta).
  5. Kasutaja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on läbi Kastusutingimustega nõustumise registreerunud Portaali kasutajaks.
  6. Kasutaja andmed tähendab kõiki Kasutaja kohta käivaid isikuandmeid ja informatsiooni, mida Kasutaja on Kasutajakonto registreerimisel, Portaali kasutamisel ja Portaali vahendusel tahteavaldusi tehes avaldanud või mida on Portaalipidaja Kasutaja kohta saanud teada kolmandatelt isikutelt.
  7. Kasutajakonto tähendab Üürniku poolt Portaalis oma nimele loodud ja registreeritud kasutajakontot või Bailsmani poolt Üürileandjale Portaali kasutamiseks loodud ja registreeritud kasutajakontot teenuste osutamiseks asjaomase lepingu alusel.
  8. Kasutustingimused tähendab käesolevaid Portaali kasutustingimusi.
  9. Portaal tähendab elektroonilist keskkonda, mis asub internetiaadressil www.bailsman.co (või mõnel seda asendaval internetiaadressil) ja/või selle alamlehekülgedel ja mida haldab Portaalipidaja.
  10. Portaalipidaja tähendab äriühingut Bailsman OÜ, registrikood 14827619, asukoht Soo 2, 10414 Tallinn, elektronposti aadress info@bailsman.co.
  11. Üürileandja tähendab juriidilist isikut, kes on sõlminud Üürileandja lepingu ja registreerunud Kasutajaks ning üürileandjana sõlminud ka Üürilepingu (või kavatseb seda teha).
  12. Üürileandja leping tähendab Portaalipidaja ja Üürileandja vahel sõlmitud lepingut, mille alusel saab Üürileandja esitada Üürnikule Garantiikutsed.
  13. Üürileping tähendab Üürileandja ja Üürniku vahel sõlmitud või sõlmitavat üürilepingut või mõnda muud sarnast vara kasutamisse andmise lepingut, millest tulenevalt annab Üürileandja temale kuuluvat ja Portaalis nimetatud kinnisvara Üürnikule kasutada, ja Üürnik kohustub maksma selle eest Üürileandjale tasu (üüri).
  14. Üürnik tähendab füüsilist isikut, kes on üürnikuna sõlminud Üürilepingu (või kavatseb seda teha) ning registreerunud Kasutajaks.
 2. Kasutustingimuste kehtivus
  1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Kasutajate ja Portaalipidaja vahel Portaali kasutamisest tulenevaid õigussuhteid.
  2. Üürniku poolt Portaali kasutama asumisel või Üürileandja poolt Üürileandja lepingu sõlmimisel või hiljemalt Portaali kasutama asumisel oma Kasutajakonto kaudu nõustub asjaomane Kasutaja Kasutustingimustega ning seeläbi sõlmitakse asjaomase Kasutaja ja Portaalipidaja vahel leping Kasutustingimustel.
  3. Portaalipidaja jätab endale õiguse Kasutustingimusi muuta või kehtestada lisatingimusi. Nimetatud muudatused jõustuvad alates hetkest, kui Kasutaja on muudetud või uute Kastutustingimustega Portaali vahendusel nõustunud.
  4. Portaali kasutama asumisega kinnitab Kasutaja, et ta on Kasutustingimustega tutvunud, nendest aru saanud ning nõustub neid täitma ja järgima.
 3. Portaalipidaja poolt pakutav teenus
  1. Portaalipidaja võimaldab Portaali Kasutajatel kasutada Portaali selle sihtotstarbelistel eesmärkidel, eelkõige Garantiikutsete esitamiseks, asjaomaste tahteavalduste tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks. Portaalipidajal on ainuisikuliselt ilma etteteatamiseta õigus muuta Portaali kasutusvõimalusi ja -tingimusi, sealhulgas piirata või lisada Portaali kasutamisvõimalusi.
  2. Kõik Portaali kasutamisega seonduvad kulud ja tasud kannab Kasutaja vastavalt Portaalipidaja hinnakirjale.
 4. Kasutajakonto
  1. Portaali kasutamiseks peab isik nõustuma Kasutustingimustega ja üldjuhul registreerima Kasutajakonto. Kasutajakonto saavad enda nimel registreerida üksnes isikud, kes on läbinud Portaalipidaja taustakontrolli ulatuses, mida Portaalipidaja peab vajalikuks. Kasutajakonto registreerimist taotlev isik peab esitama Portaalipidajale kogu informatsiooni, mida Portaalipidaja küsib. Portaalipidajal on õigus ühepoolselt keelduda Kasutajakonto avamisest.
  2. Kasutajakonto registreerimisel sisestab isik Portaali vastavasse keskkonda oma kontakt- ja muud Portaalipidaja poolt viidatud andmed ning loob Portaali ligipääsu, kasutades ühte Portaalipidaja pakutud lahendustest.
  3. Portaali kasutamiseks võib Portaalipidaja ühepoolselt nõuda Kasutaja isiku tuvastamist ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi või muu Portaalipidajale aktsepteeritava isiku tuvastamise meetme kaudu. Õiguslikke tagajärgi loovate tahteavalduste esitamiseks, kinnituste andmiseks või lepingute sõlmimiseks võib Portaalipidaja nõuda Kasutaja allkirja ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi või mobiilside kaudu või muu autentimisviisi kasutamist.
  4. Kasutaja vastutab enda Kasutajakontoga seotud õiguste ja kohustuste eest, muu hulgas on Kasutaja pooleks Kasutajakonto kaudu tehtud tehingutes. Portaali vahendusel tehtavatele tehingutele kohaldatakse vastava tehingu tingimusi, mille Kasutaja kohustub aktsepteerima eraldi.
  5. Kasutaja võib teha ülekande Portaalipidajale üksnes arvelduskontolt, mis on avatud nõuetekohase tegevusloa alusel tegutsevas krediidi- või makseasutuses, mis on registreeritud või millel on tegevuskoht Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus rakendatakse samaväärseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid (Portaalipidajal on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad arvelduskonto vastavust käesolevas punktis nimetatud tingimustele). Kasutaja peab märkima maksekorraldusse Portaali poolt Kasutajale genereeritud asjaomase arve numbri.
  6. Kui arvelduskonto, millelt tehti Portaalipidaja arvelduskontole ülekanne, ei vasta punktis 4.5 sätestatud tingimusele, samuti kui maksekorraldusse ei ole märgitud punktis 4.5 nimetatud arve numbrit, võib Portaalipidaja laekunud summa makse tegijale tagasi kanda ja nõuda Kasutajalt makse tagastamisega seotud kulude hüvitamist.
 5. Garantiilepingute sõlmimine
  1. Kui Üürileandja soovib esitada Garantiikutse või Üürnik soovib taotleda Garantiilepingu sõlmimise, siis kasutab asjaomane Kasutaja selleks Portaali vastavat rakendust ning esitab kõik rakenduse poolt nõutavad andmed.
  2. Kasutaja poolt esitatud või esitatav informatsioon Garantiikirja väljaandmisega seonduvalt avaldatakse teisele asjaomasele Kasutajale selles ulatuses, mille avaldamist peab Portaalipidaja mõistlikult vajalikuks.
  3. Garantiileping loetakse sõlmituks ja jõustunuks hetkest, kui Kasutaja kinnitab Garantiilepingu tingimusi punktis 4.3 nimetatud viisil.
 6. Kasutaja õigused ja kohustused
  1. Lisaks muudele Kasutustingimustes nimetatud kohustustele kohustub Kasutaja:
   1. mitte kasutama Portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, mh pettuseks või rahapesuks, ning kohustub käituma teiste Kasutajate ja Portaalipidajaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt;
   2. kasutama Portaali üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning mitte programmide abil, mis saadavad Portaalile mistahes eesmärgil automaatseid päringuid. Sealhulgas on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete andmesisestus- ja -töötlusseadmete kasutamine;
   3. esitama Kasutajakonto registreerimisel ning Portaali kasutamisel ainult tõelevastavaid ja korrektseid andmeid ja informatsiooni. Kasutaja vastutab käesolevas punktis sätestatud kohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest Portaalipidaja ja teise asjaomase Kasutaja ees, eelkõige, kui Portaalipidaja või Portaali teine Kasutaja on nende valeandmete õigsust eeldades esitanud tahteavalduse või teinud tehingu. Portaalipidaja ei kontrolli Kasutajate poolt esitatud teabe õigsust ega vastuta mingil viisil Kasutaja poolt esitatud andmete õigsuse ja tõelevastavuse eest, välja arvatud juhul, kui seadusest tulenevalt on Portaalipidaja kohustatud kontrollima Kasutaja poolt esitatud andmeid;
   4. hoidma Portaali Kasutajakontole sisselogimiseks ja identifitseerimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, mh ID-kaarti, Smart-ID-d jms, vastavaid salasõnu ja kasutajatunnuseid ja autentimisseadmeid rangelt konfidentsiaalsena nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Kasutaja Kasutajakonto kaudu siiski siseneb Portaali kolmas isik, kohalduvad talle kõik Kasutustingimustest tulenevad sätted;
   5. informeerima Portaalipidajat viivitamatult Kasutaja Kasutajakontole sisselogimist ja Portaali kasutamist võimaldavate andmete ja vahendite edastamisest kolmandale isikule või sattumisest kolmandate isikute valdusesse ning sellega kaasneda võivast Kasutajakonto õigustamatu kasutamise ohust;
   6. informeerima Portaalipidajat Kasutajakonto avamisel esitatud andmete igakordsest muutumisest esimesel võimalusel. Kuni andmete muutumisest Portaalipidaja teavitamiseni loeb Portaalipidaja Kasutaja kehtivateks andmeteks Kasutaja poolt Kasutajakonto avamisel esitatud andmeid;
   7. maksma Portaali kasutamise ja Portaalipidaja teenuste eest Portaalipidajale tasusid vastavalt Portaalipidaja hinnakirjale, mis kehtib vastava teenuse kasutamise ajal, ning Portaalipidajaga sõlmitud asjaomastele Garantiilepingutele (nende olemasolul) või Üürileandja lepingule.
  2. Kuni ajani, mil punktis 6.1.5 sätestatud teate kättesaamisest Portaalipidaja poolt on möödunud 1 (üks) tööpäev, loetakse Kasutaja poolt Portaali kasutamisel tema Kasutajakonto kaudu tehtud tahteavaldused ja toimingud vastava Kasutaja tahteavaldusteks ja toiminguteks ning need on Kasutaja jaoks siduvad ka olukorras, kus Kasutaja ei ole selliseid toimingud teostanud. Kasutajakonto õigustamatust kasutamisest tekkinud kahjude eest vastutab vastav Kasutaja, välja arvatud, kui Kasutaja vastutus on konkreetsel juhul välistatud vastava seadusest tuleneva imperatiivse sättega.
  3. Lisaks muudele Kasutustingimustes sätestatud õigustele on Portaali registreerunud Kasutajal õigus:
   1. kasutada Portaali sisenemiseks sisselogimist, mille turvalisuse tagamiseks on Portaalipidaja võtnud kasutusele Portaalipidaja äranägemisel vajalikud meetmed;
   2. kasutada Portaali kasutamisvõimalusi, kui Kasutaja vastab konkreetse kasutamisvõimaluse kasutamiseks kehtestatud nõuetele;
   3. tutvuda Portaalipidaja poolt Kasutaja kohta Portaalis salvestatud andmetega, neid muuta ning nõuda kooskõlas punktis 7.2 sätestatuga nende töötlemise lõpetamist.
 7. Kasutaja andmete töötlemine
  1. Kasutajakonto registreerimisega või andmete avaldamisega tagab Kasutaja, et tema poolt Portaalipidajale esitatud Kasutaja andmed on tõesed ja ajakohased, ning kinnitab, et on teadlik, ja annab nõusoleku, et kõiki seaduslikul teel kogutud Portaalipidaja valduses olevaid Kasutaja andmeid, olenemata nende päritolust, töödeldakse Portaalipidaja poolt Portaali kasutamisvõimalustega seonduvatel eesmärkidel ja selleks vajalikus mahus, samuti õigusaktides sätestatud alustel ja korras.
  2. Kasutaja on teadlik ja annab käesolevaga nõusoleku tema poolt Portaalipidajale esitatud Kasutaja andmete kontrollimiseks ja täiendavate andmete saamiseks kolmandatelt isikutelt. Eelnimetatud eesmärgil on Portaalipidajal õigus edastada Kasutaja andmed kolmandale isikule, sealhulgas Kasutaja ja selle esindaja isikusamasuse ja esindusõiguse tuvastamiseks ja esitatud andmete kontrollimiseks ning Kasutaja krediidivõimekuse hindamiseks Garantiikirjade väljastamise eesmärgil.
  3. Kasutajal on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist eeldusel, et Kasutajal ei ole pooleli ühtegi Portaali vahendusel sõlmitava lepingu sõlmimise protsessi või kehtivat lepingut ja eeldusel, et Portaalipidajal ei ole õigusaktidest tulenevat kohustust andmete säilitamiseks. Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmisel Kasutaja Kasutajakonto suletakse.
  4. Portaalipidaja kohustub hoidma Kasutaja andmeid konfidentsiaalsena ja järgima kõiki Isikuandmete kaitse regulatsioonist tulenevaid reegleid. Kolmandatele isikutele, muuhulgas teistele Kasutajatele, on Portaalipidajal õigus Kasutaja isikuandmeid avaldada üksnes seaduses ja Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel.
  5. Portaalipidajal on õigus avaldada Üürileandja või Üürniku (isiku)andmed Üürnikule või Üürileandjale (vastavalt) ühe ja sama Garantiikirja (sh Garantiikitse ja/või taotluse) lõikes, Portaalipidajaga ühte kontserni kuuluvatele isikutele ning isikutele, kes osutavad Portaalipidajale õigusabi, raamatupidamise, auditeerimise või muud teenust, mis eeldab Kasutajate isikuandmete töötlemist, eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale Portaalipidaja suhtes kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.
  6. Portaalipidajal on õigus Kasutaja poolt esitatud andmeid ja Kasutaja poolt Portaali kasutamisel tekkinud andmeid statistilistel eesmärkidel töödelda ning saadud statistilised andmed avaldada, tagades seejuures, et andmeid ei ole võimalik otseselt siduda ühegi konkreetse Kasutajaga.
  7. Portaalipidajal on õigus kasutada Kasutaja elektronposti aadressi ja telefoninumbrit Kasutajale informatsiooni, reklaami ja pakkumiste edastamise eesmärkidel Portaalipidaja või Portaalipidaja koostööpartnerite poolt. Kasutajal on õigus valida, milliseid teavitusi ja pakkumisi ta Portaali vahendusel soovib saada ning keelduda ilma vastava omapoolse päringuta Portaali vahendusel Portaalipidajalt või tema koostööpartneritelt pakkumiste saamisest.
 8. Intellektuaalne omand
  1. Kõik intellektuaalse omandi õigused Portaalile, sealhulgas Portaali ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid ja muud komponendid ning nendega seotud intellektuaalse omandi õigused (mh intellektuaalse omandi õigused kaubamärkidele, logodele, brändidele, tarkvarale, andmebaasidele, uudistele, sõnumitele, tekstidele, graafilisele, muusikalisele jm kujundusele), kuuluvad Portaalipidajale, välja arvatud juhul, kui sellise komponendi juures on viidatud mõne teise isiku õigustele või tegemist on Portaali Kasutajate poolt sisestatud informatsiooniga. Kasutaja ei või Portaali ega selle mistahes sisu või komponente ilma Portaalipidaja eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta, reprodutseerida, levitada, töödelda, tõlkida, teha väljavõtteid, edastada, lülitada teistesse andmebaasidesse ega üldsusele kättesaadavaks teha või kasutada muul moel, mis väljub Portaali eesmärgipärase kasutamise piiridest. Samuti ei ole Kasutajal õigust anda Portaali ega selle mistahes sisu või selle komponentide kasutamiseks all-litsentse või luua nende põhjal uusi intellektuaalse omandi objekte.
 9. Vastutus
  1. Kuigi Portaalipidaja teeb kõik selleks, et Portaalis avaldatud teave oleks õige ja usaldusväärne, ei vastuta Portaalipidaja Portaalis sisalduva ebaõige või eksitava teabe avaldamise ega Portaali vahendusel toime pandud või kestvalt toimuva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud tarvitusele meetmeid teabe parandamise, õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.
  2. Portaalipidaja ei võta endale vastutust ka kolmandatelt isikutelt saadud informatsiooni õigsuse ja täielikkuse eest, kui Portaalipidaja edastab või avaldab selle Portaalis samal kujul nagu see on Portaalipidajale edastatud või muul moel kättesaadavaks tehtud. Kui Kasutaja saab teada Portaalis sisalduva informatsiooni ebaõigsusest, kohustub ta teavitama sellest esimesel võimalusel Portaalipidajale.
  3. Portaalipidaja ei vastuta kolmandatele isikutele kuuluvatel veebilehtedel avaldatud info, arvamuste või mistahes muu sisu eest, millele on Portaalis otseselt või kaudselt viidatud või millele viivad lingid on Portaalis avaldatud.
  4. Portaalipidaja ei vastuta teiste Kasutajate või kolmandate isikute ees, kui Kasutaja rikub Kasutustingimustes, Garantiilepingus, Üürileandja lepingus või muus Portaalipidajaga sõlmitud lepingus, õigusaktis sätestatud kohustust. Portaalipidaja vastutab Portaali vahendusel tehtud tehingust tulenevate kohustuste eest üksnes juhul, kui ta on konkreetse tehingu osapooleks.
  5. Kui Kasutaja põhjustab oma mis tahes kohustuse rikkumisega Portaalipidajale kahju, peab Kasutaja vastava kahju täies ulatuses Portaalipidajale esimesel nõudmisel hüvitama.
  6. Portaalipidaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Portaalipidaja kasutas õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Portaalist teabe või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma Kasutajakontole või Portaalile), kui see oli vajalik Kasutaja rikkumise kohta esitatud kaebuse, Portaalipidajal tekkinud rikkumise kahtluse või Kasutajakonto õigustamatu kasutamise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et teave või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Portaalipidaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus või kahtlus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.
  7. Portaalipidaja ei vastuta Portaali kasutamisvõimaluste ajutise katkestamise eest.
  8. Portaalipidaja vastutab üksnes oma kohustuse raske hooletuse tõttu rikkumisega Kasutajale põhjustatud otsese varalise kahju eest. Muu kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu. Portaalipidaja ei vastuta juhul, kui kohustuse rikkumine on tingitud Portaalipidaja poolt kasutatavast teenuseosutajast või muust kolmandast isikust.
  9. Portaalipidaja ei vastuta Kasutajate vahel Portaali kasutamisest tekkinud vaidluste lahendamise eest, kuid võtab endale õiguse omal äranägemisel vajadusel sellistesse vaidlustesse sekkuda ning kohaldada Kasutustingimuste rikkumise korral muu hulgas punktis 10.2.1 nimetatut.
 10. Portaali kasutamise lõpetamine
  1. Kasutajakonto Portaalis on tähtajatu. Kui Kasutajal ei ole ühtegi kehtivat Portaali vahendusel või Portaalipidaja teenuste kasutamiseks sõlmitud lepingut ning ta ei soovi enam Portaali kasutada, siis on tal võimalik Kasutajakonto sulgeda ning Portaalipidajaga Kasutustingimustel sõlmitud leping etteteatamiseta üles öelda. Selleks tuleb klõpsata ettenähtud väljale Portaali Kasutajakonto seadetes või saata sellekohane avaldus Portaalipidajale e-posti aadressil.
  2. Portaalipidajal on igal ajal etteteatamiseta õigus piirata või tühistada Kasutaja Portaali kasutamisõigust ning sulgeda Kasutajakonto, samuti öelda Kasutajaga Kasutustingimustel sõlmitud leping üles, kui ilmneb, et:
   1. Kasutaja rikub või on rikkunud Kasutustingimusi või Kasutaja muid kohustusi, mis tulenevad muust Portaalipidajaga sõlmitud lepingust (sealhulgas Garantiilepingust või Üürileandja lepingust);
   2. Kasutaja ei nõustu uute Kasutustingimustega esimesel Portaali sisselogimisel pärast uute Kasutajatingimuste kättesaadavaks tegemist Portaalis;
   3. Kasutaja on esitanud Portaalipidajale või teistele Kasutajatele andmeid või informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;
   4. Kasutaja käitub Portaali kasutamisel pahauskselt, ebaväärikalt või õigusvastaselt;
   5. Portaalipidajale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib tekkida kahtlus, et Kasutaja Kasutajakontole sisselogimist ja Portaali kasutamist võimaldavad andmed ja vahendid on sattunud kolmanda isiku valdusesse ning Kasutajakontot võidakse kasutada selleks õigustamata isiku poolt.
  3. Portaalipidajal on õigus Portaal sulgeda. Portaali sulgemisel või punktides 10.1 või 10.2 nimetatud juhtudel (kui Kasutaja ei saa enam Portaali kasutada) jäävad Kasutajaga sõlmitud Garantiilepingud, Üürileandja leping või Portaali kaudu tehtud muud tehingud kehtima neis toodud tingimustel.
 11. Teadete edastamine
  1. Kasutajale Kasutajakonto postkasti saadetud teated loetakse kättesaaduks 24 tunni möödumisel saatmisest, sealhulgas loetakse need kättesaaduks Kasutajakontoga seotud Kasutajate poolt.
 12. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
  1. Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse Portaali kasutamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
  2. Kasutustingimuste täitmisest tulenevaid lahkarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul, kui lahkarvamuste lahendamine läbirääkimiste teel ei ole võimalik, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.