Me oleme paigutanud sinu arvutisse küpsised, mis aitavad teha seda kodulehte paremaks. Sa võid oma küpsiste sätteid igal ajal muuta. Vastasel juhul me eeldame, et sulle sobib jätkata.

Privaatsuspoliitika

Autoriõigused

Autoriõigused selle veebilehe sisule ja materjalidele kuuluvad Eesti seaduste alusel loodud osaühingule Bailsman OÜ (“meie”) või meie litsensiaarile (käesolev veebileht ja muud meie poolt hallatavad veebilehed, edaspidi koos “meie veebilehed” või individuaalselt “meie veebileht”).

Nende vaatamiseks võite ühe või mitu veebilehtede lehekülge alla laadida või ajutiselt säilitada. Võite printida ka mis tahes meie veebilehtedel avaldatud materjali, tingimusel, et iga eksemplar on täielik koopia, sellesse ei tehta muudatusi ja see on mõeldud kasutamiseks ainult Teie organisatsioonis.

Meie veebilehtedel avaldatud sisu või materjalide mis tahes muu ladustamine, kopeerimine, edastamine või levitamine on meie eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Palun saatke taotlused aadressile info@bailsman.co.


Linkimine

Meie veebilehtede elektrooniline linkimine on meie eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Palun saatke taotlused e-posti aadressile info@bailsman.co.

Meie veebilehtedel ja siin loodud internetilinkidel oleva teabe täpsuse tagamiseks on tehtud kõik jõupingutused. Veebilehe olemuse ning katkestuste ja häirete ohu tõttu on igasugune vastutus, mis võib tuleneda Teie kasutamisest või meie veebisaitidel sisalduvale teabele või linkidele tuginemisest, seadusega lubatud maksimaalsel määral välistatud.

Me ei toeta ega võta endale vastutust mis tahes meie veebilehega lingitud teise veebilehe sisu, tarkvara ega allalaaditud tarkvara eest.


Privaatsuspoliitika

Me oleme pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele. Kõiki Teie poolt veebilehe www.bailsman.co kaudu edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/46/EÜ (“GDPR”) ja Eesti isikuandmete kaitse seadus.

See poliitika (koos meie kasutustingimuste ja kõigi muude selles viidatud dokumentidega) sätestab aluse, mille alusel me töötleme Teie käest kogutud ja meie poolt edastatud isikuandmeid. Lugege hoolikalt järgnevat, et mõista meie seisukohti ja praktikaid seoses Teie isikuandmetega ja kuidas me neid käsitleme. Meie veebilehti külastades aktsepteerite selles poliitikas kirjeldatud tegevusi ja nõustute nendega. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, ei tohiks Te oma isiklikke andmeid registreerida ega jätkata meie veebilehtede kasutamist.

Kui Te pole rahul kuidas me Teie kohta käivat informatsiooni kasutame või kuidas me Teie õiguste kasutamisele reageerime, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.


Teie isikuandmete kogumise ja avalikustamise eesmärk

Me kogume Teilt ja kolmandatelt isikutelt teavet, et saaksime Teie ees oma lepingut täita, samuti võib meil seda teavet vaja minna oma finantskontrolli, pettuse ja rahapesu tõkestamise hoolsuskohustuse ja terrorismivastase võitluse eesmärkide täitmiseks. Kogume Teie käest ka teavet, kui külastate mõnda meie veebilehte.

Võime avaldada Teie kohta käivat teavet kolmandatele isikutele, kui see on vajalik selleks, et saaksime Teile oma teenuseid pakkuda, kui meil on selleks seaduslik kohustus või kui olete andnud oma nõusoleku. Lisateavet leiate allpool.


Teave, mida võime Teie käest koguda

Teave, mida võimete Teie käest koguda, sisaldab järgmist:

 • Teave, mille meile annate. Võite anda meile enda kohta teavet, täites meie veebilehel olevad vormid või vastates meile telefoni, e-posti teel või muul viisil, sealhulgas kõigi meie poolt läbi viidud uuringute tulemusi. See hõlmab ka teavet, mille annate meile registreerumisel, mõnele sündmusele registreerumisel või meie uudiskirjade saamisel või meie veebilehtede probleemist teatamisel. Teie edastatud teave meile võib sisaldada Teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, paroole, finantsteavet, isikukirjeldusi, aga ka kõiki isikut tõendavaid dokumente ja fotosid.
 • Teave, mida Teie kohta kogume. Iga meie veebilehe külastuse kohta võime koguda automaatselt järgmist teavet:
  • Tehniline teave, sealhulgas Interneti-protokolli (IP) aadress, mida kasutatakse arvuti interneti-ühenduse loomiseks, Teie sisselogimisteavet, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistust, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi;
  • Teavet Teie külastuse kohta, sealhulgas liikumise voog meie veebilehe aadressil (URL), tooted/teenused, mida vaatasite ja otsisite, lehe reageerimise aega, allalaadimisvigu, teatud lehekülgede kasutamise pikkust, lehega seotud teavet (nt kerimine, klõpsud ja hiirega liikumine) ning lehel ja lehelt välja sirvimiseks kasutatud meetodeid ning telefoninumbrid, mida kasutatakse meie klienditeeninduse numbrile helistamiseks.
  • Küpsised ja jälgimine (vt Küpsiste poliitika)
 • Teave, mida saame muudest allikatest. Võimalik, et saame Teie kohta teavet, kui kasutate mõnda meie veebilehte või muud meie pakutavat teenust. Teeme tihedalt koostööd ka kolmandate osapooltega (sealhulgas äripartnerid, tehnilised-, makse- ja kullerteenuste allhankijad, reklaamivõrgustikud, analüüside pakkujad, krediidiasutused ja pettuste ennetamise asutused) ja võime nende käest Teie kohta teavet saada.
 • Avalikest allikatest, sealhulgas avalikest registritest, meedia allikatest ja Interneti-otsingutest saadav teave. Näiteks kogume teavet Eesti äriregistrist ja muudest asjakohastest äriregistritest, mis sisaldavad üksikasju ettevõtte ametnike või osanike kohta.

Kinnitate, et Teie esitatud teave võib GDPR-i ja Eesti isikuandmete kaitse seaduse kohaselt olla isiklik või tundlik teave ning jätkates meie veebilehe kasutamist annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt käesolevale avaldusele.


Teie teabe avalikustamine

Me võime jagada Teie isikuandmeid oma kontserni iga liikmega, mis tähendab tütarettevõtteid, valdusettevõtet ja tema tütarettevõtteid.

Teie selgesõnalise nõusoleku korral võime jagada Teie isiku-, äri- või finantsteavet valitud kolmandate osapooltega, sealhulgas:

 • Reklaamijad ja reklaamiagentuurid, kes vajavad andmeid, et valida ja esitada Teile asjakohaseid kuulutusi, mida Te meilt taotlete või mis meie arvates võivad Teid huvitada;
 • Analüüsi ja otsingumootori pakkujad, kes abistavad meid meie veebilehtede parendamisel ja optimeerimisel.

Võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Teie nõusolekuta:

 • Juhul, kui müüme või ostame mis tahes ettevõtte või vara, võime sel juhul avaldada Teie isikuandmeid selle ettevõtte või vara võimalikule müüjale või võlgnikule;
 • Kui kogu vara või peaaegu kogu meie vara omandab kolmas osapool, on sellisel juhul üks üleantud vara meie klientide valduses olevad isikuandmed.

Kui meil on kohustus avaldada või jagada Teie isikuandmeid, et täita mistahes juriidilisi kohustusi, jõustada või kohaldada meie kasutustingimusi ja muid kokkuleppeid; või kaitsta enda, kõigi Bailsman OÜ ettevõtete, meie klientide või teiste õigusi, vara või turvalisust. See hõlmab (kui mitte ainult) teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettusevastase kaitse ja krediidiriski vähendamise eesmärgil.


Krediidiinfo ja pettuseid ennetavad asutused

Lisaks ülaltoodule, mis käsitlevad Teie andmete kasutamist ja avalikustamist, avalikustame Teie äri- ja isikuandmed ka pettuste ennetamisega tegelevatele asutustele, kui meil on selleks õigustatud Hui.

Kui avastame, et olete meile edastanud vale või ebatäpse info ja kui pettus tuvastatakse, edastatakse Teie andmed pettuste ennetamisega tegelevatele asutustele. Õiguskaitseorganid võivad sellele teabele juurde pääseda ja seda kasutada.

Meie ja teised organisatsioonid võivad pettuste ja rahapesu tõkestamiseks pääseda juurde ja kasutada pettuste ennetamisega tegelevate asutuste salvestatud teavet, kui:

 • Kontrollime klientide taotluste üksikasju;
 • Meie või muud organisatsioonid nõuavad võlgasid sisse;
 • Muud organisatsioonid kontrollivad kindlustusettepanekute ja -nõuete üksikasju; ja
 • Meie või muud organisatsioonid kontrollivad tööotsijate ja töötajate andmeid.

Meie ja muud organisatsioonid võivad pääseda juurde ja kasutada teistest riikidest pettuste ennetamise agentuuride salvestatud teavet.

Palun võtke meiega ühendust, kui soovite saada üksikasju asjaomaste pettuste ennetamise asutuste kohta.


Kus me Teie isikuandmeid säilitame

Teie käest kogutud andmeid võidakse edastada ja säilitada sihtkohas väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Seda võivad töödelda ka väljaspool EMPd tegutsevad töötajad, kes tegutsevad meie või ühe meie tarnija nimel. Need töötajad võivad muuhulgas tegeleda Teie tellimuse täitmise, Teie maksete üksikasjade töötlemise ja tugiteenuste pakkumisega. Isikuandmete esitamisega nõustute selle edastamise, säilitamise või töötlemisega. Teeme kõik mõistlikud vajalikud sammud, et tagada Teie andmete turvaline käitlemine, mis on kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga.

Kui oleme Teile andnud parooli või kui olete valinud parooli, mis võimaldab Teil pääseda juurde meie veebilehtede teatud osadele, vastutate selle parooli konfidentsiaalsuse eest. Palume Teil parooli mitte kellegagi jagada.

Kahjuks pole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Ehkki anname endast parima, et kaitsta Teie isikuandmeid, ei saa me tagada meie veebilehtedele edastatud andmete turvalisust; iga edastamine on omal vastutusel. Kui oleme Teie teabe kätte saanud, kasutame volitamata juurdepääsu vältimiseks rangeid protseduure ja turvafunktsioone.


Teie õigused

Teil on õigus paluda, et me ei töötleks Teie isikuandmeid turunduseesmärkidel. Teavitame Teid, kui kavatseme Teie andmeid sellistel eesmärkidel kasutada või kui me kavatseme Teie andmeid sellistel eesmärkidel kolmandatele isikutele avaldada. Saate kasutada oma õigust sellist töötlemist takistada, märkides teatud ruudud vormidel, mida kasutame Teie andmete kogumiseks. Samuti võite seda õigust igal ajal kasutada, pöördudes meie poole aadressil %{email}.

Meie veebilehed võivad aeg-ajalt sisaldada linke meie partnerite, reklaamijate ja tütarettevõtete veebilehtedele. Kui suundute mõne nende ettevõtete veebilehele, võtke arvesse, et nendel veebilehtedel on oma privaatsustingimused ja me ei võta nende tingimuste eest mingit vastutust. Enne isiklike andmete edastamist nendele veebilehtedele kontrollige neid tingimusi.


Juurdepääs teabele

Eeskirjad annavad Teile õiguse tutvuda Teie kohta käiva teabega. Teie juurdepääsuõigust saab kasutada vastavalt GDPR-ile ja Eesti Isikuandmete Kaitse seadusele. Jätame endale õiguse küsida väikest haldustasu, et katta meie sellega seotud kulud. Selle õiguse kasutamisel kehtivad teatavad erandid, et kaitsta avalikke huve (nt kuriteo tõkestamine või avastamine) ja meie huve (nt seaduslike privileegide säilitamine). Kui kasutate seda õigust, kontrollime Teie voli ja vastame asjatu viivituseta ning igal juhul ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Seda tähtaega võib vajaduse korral kahe kuu võrra pikendada, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu.


Andmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid meie elektroonilistes süsteemides nii kaua, kui on vaja Teile Teie (või Teie ettevõttega) sõlmitud lepingu alusel teenuste osutamiseks või meie sellest lepingust tulenevate õiguste tagamiseks. Võime Teie isikuandmeid hoida kuni kolm aastat (kui seadusega pole ette nähtud pikemat perioodi) pärast seda, kui Teie või Teie ettevõte on meie teenuste kasutamise lõpetanud, et saaksime kaitsta oma õigusi mis tahes õigus- või regulatiivmenetluses. Võime säilitada isikuandmeid sisaldavaid tegusid ja muid turvadokumente, näiteks isiklikke garantiisid või võlakirju kuni 12 aastat pärast seda, kui Teie või Teie ettevõte on meie teenuste kasutamise lõpetanud.

Kui Teie dokumendi pole enam paberkandjal vaja, hävitatakse kõik Teie isikuandmeid paberkandjal sisaldavad dokumendid turvaliselt kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu. Võime säilitada juriidiliste dokumentide (kohtudokumendid, turvadokumendid ja lepingud) koopiaid paberkandjal oma ruumides või kolmandate teenusepakkujate pakutavas turvalises hoiukohas väljaspool meie territooriumi. Nende dokumentide andmete säilitamise periood on kas 3 või 12 aastat vastavalt eelpool mainitule.


Muudatused meie privaatsuspoliitikas

Jätame endale õiguse oma privaatsuspoliitikat või selle mis tahes osa igal ajal muuta. Kui teeme olulisi muudatusi Teie vabatahtlikult edastatud isikuandmete kogumise, kasutamise või jagamise viisis, postitame muudatuste kohta oma veebilehele selgelt ja nähtavalt selle kohta teate.


Kohaldatav seadus

Seda juriidilist teadet, kaasaarvatud privaatsuspoliitikat ja kõiki meie veebilehti puudutavaid küsimusi, olgu need siis lepingulised või lepinguvälised, reguleerivad Eesti seadused ja kõik sellest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtusüsteemis.


Kontakt

Privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused on teretulnud ja tuleks saata e-posti aadressile info@bailsman.co.